Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Inspekcija sankcionisala nelegalno odlaganje otpada na obali Drcke

Datum objave: 27.06.2019 14:47 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Od početka izvođenja porojekta auto-puta nadležne inspekcije Uprave za inspekcijske poslove redovno obavljaju nadzor i donose mjere u okviru nadležnosti propisanih zakonom. 

Radi javnosti, treba navesti da je zakonom propisano da Stručni nadzor za zaštitu životne sredine vrši kontinuirani nadzor na terenu, dok inspekcije vrše samo periodične kontrole. Stoga se ne može reći da je broj kontrola koje su u ovom periodu izvršile inspekcije mali. Ekološka inspekcija izvršila je 70 kontrola , a broj preduzetih mjera takođe govori o revnosti ove inspekcije (dva Zaključka o administrativnom izvršenju rješenja-novčanom kaznom, 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, Zahtjev za dodatne mjere remedijacije za rijeku Taru kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine). 

Inspekcija za vode je prilikom vršenja nadzora izvršila uvid u Glavni projekat regulacije korita rijeke Tare, utvrdila da CRBC posjeduje vodne saglasnosti za sve lokacije na kojima se vrši regulacija. U zavisnosti od toga da li su se radovi vršili u skladu sa nalazom Stručnog nadzora, inspektor za vode je preduzimao zakonom propisane mjere i radnje, pa je dosad 4 puta podnio prekršajnu prijavu i jednu krivičnu prijavu protiv CRBC-a. Treba naglasiti da posjedovanje vodne saglasnosti predstavlja samo jedan segment potreban za izvođenje radova regulacije i u nadležnosti je Inspekcije za vode, dok posjedovanje građevinske dozvole za vršenje navedenih radova kontroliše građevinska inspekcija u sastavu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Kada je riječ o deponiji građevinskog otpada na obali Tarine pritoke Drcke, u blizini Mateševa, Ekološka inspekcija je izvođaču radova CRBC podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka dana 13.05. 2019 zbog odlaganja zemljanog iskopa iz tunela Mateševo, neposredno uz rijeku Drcku i zbog ispuštanja otpadnih voda sa okolnog prostora kroz nedovoljno funkcionalan sistem za tretman voda. Na osnovu analiza otpadnih voda iz tunela Mateševo koje je uradio Institut za javno zdravlje, iste pokazuje da je uzorkovana voda propisanog kvaliteta. Vode iz potoka koje se ulivaju u rijeku Drcku na osnovu ispitivanja ne odgovaraju propisanom kvalitetu u dijelu povećanja vrijednosti za biološku potrošnju kiseonika BPK5 jer je nađena vrijednost 7,65 a dopuštena vrijednost je 7,0.

Vlasnici privatnih parcela pored rijeke Drcke KO Mateševo su uputili zahtjev Sekretarijatu za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kolašin kojim su tražili odobrenje za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za nasipanje materijala iz iskopa na njihove parcele od strane izvođača radova CRBC a u cilju uređenja njihovih parcela i zaštite od poplava. Sekretarijat je obavijestio podnosioce zahtjeva, da navedeni radovi ne spadaju u kategoriju radova koji podliježu izdavanju građevinskih dozvola ili odobrenja za postavljanje, odnosno izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Tokom vršenja inspekcijskog nadzora, vlasnici parcela su pokazali nezadovoljstvo, zašto se dovode u pitanje radovi na uređenju njihovih parcela, koji su neophodni da zaštite imanja od poplava i da će ista urediti na način, da ne ugrožavaju kvalitet voda rijeke Drcke.

Na ovoj lokaciji nadzor Inspekcije za vode je još uvijek u toku, ali će javnost imati priliku da sazna detalje o rezultatima nadzora po okončanju istog. Služba za odnose s javnošću Uprave za inspekcijske poslove