Manja slova Veća slova RSS
>

Potrošač u Crnoj Gori da bude zaštićen kao onaj u EU

Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za poglavlje 28 o zaštiti potrošača za "Evropski puls"

Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za poglavlje 28  o zaštiti potrošača za "Evropski puls"
Datum objave: 12.04.2019 14:04 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za Poglavlje 28 govorila je o zaštiti potrošača za "Evropski puls" u rubrici "Pogled iz sistema". Tekst prenosimo u cjelosti:

"Poglavljem 28 Zaštita potrošača i zdravlja obuhvaćeni su interesi građana kada je riječ o potrošačkoj politici, naročito bezbjednost, tj. zaštita od nebezbjednih proizvoda na tržištu i ekonomski interesi potrošača, kao i javno zdravlje.

Crna Gora je pregovore za Poglavlje 28 otvorila 16. decembra 2014. godine, uz tri mjerila za zatvaranje, od kojih se jedno odnosi na zaštitu potrošača, a dva na javno zdravlje. Zajedničko za sva tri mjerila je da se do dana pristupanja usaglasi nacionalno zakonodavstvo sa evropskim, kao i da se uspostave adekvatne administrativne strukture i kapaciteta radi ispravnog sprovođenja zakonodavstva.

Kada je u pitanju prvo mjerilo, aktuelno je pitanje Zakona o zaštiti potrošača, čije izmjene obezbjeđuju potpuno transponovanje Direktive o pravima potrošača, kao i Direktive o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Predlog, koji je usaglašen sa komentarima EK, prošao je međusektorko usaglašavanje i ovih dana će biti upućen EK-i, a planirano je da ga Vlada usvoji do kraja juna 2019.
uip
Osim što je ispunjen zadatak prenošenja evropskog potrošačkog zakonodavstva, ovaj Predlog zakona je bogatiji u dijelu zaštite prava i interesa potrošača od loših praksi koje su u dosadašnjem iskustvu kao takve prepoznate na našem tržištu. U tom smislu, pojedine odredbe koje se odnose na zaštitu potrošača prilikom kupovine robe i usluga su proširene, kao i same procedure za zaštitu potrošačkih prava su značajno unaprijeđene.Tako je u dijelu javnih usluga proširena obaveza trgovca da na računu posebno iskaže iznos potraživanja starijih od dvije godine, kao i da na zahtjev potrošača, dostavi detaljan izvještaj o neplaćenim dospjelim potraživanjima, a kod zabrane obustavljanja pružanja usluga proširena je zabrana da se pružanje usluga uslovljava plaćanjem dugova potrošača starijih od dvije godine, dok je zahtjev za plaćanje potraživanja za koje je utvrđeno da potrošač nije dužan da plati, ovim zakonom proglašen nepoštenom poslovnom praksom. Takođe, proširena su i prava potrošača, odnosno obaveze trgovca po osnovu nesaobraznosti proizvoda. Ovaj zakon proširuje i mogućnosti vansudske zaštite potrošača. Osim toga, ubuduće će Savjet za zaštitu potrošača, umjesto ministarstva, osnivati Vlada, koja inače razmatra godišnje izvještaje o sprovođenju zaštite potroašača i ste dostavlja i Skupštini na razmatranje..

U dijelu nadzora nad sprovođenjem Zakona, proširena je lista organa, tako da će, pored inspekcija i nezavisnih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje inspekcijskog nadzora, nadzor vršiti i samostalne organizacije i nezavisna pravna lica preko ovlašćenih službenika, u skladu sa posebnim i/ili zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor. Osim toga, kada je u pitanju upravna procedura za zaštitu potrošača kod povreda prava koja se odnose na saobraznost proizvoda, garanciju i štetu na proizvodu datom na popravku, uvedena je mogućnost dokazivanja povrede prava vještačenjem, kao i pravo potrošača da može izjaviti žalbu ako je nezadovoljan ishodom postupka.

Osim Zakona o zaštiti potrošača, već je izmijenjen Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda i Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu, pa je tako u naš pravni sistem potpuno prenesena Direktiva o opštoj bezbjednosti proizvoda, kojom je u Evropskoj uniji uspostavljen RAPEX sistem. U vezi sa tim, važno je napomenuti da u Crnoj Gori već osam godina funkcioniše sistem, kompatibilan RAPEX-u, preko koga se između nadležnih nacionalnih tijela razmjenjuju informacije o opasnim proizvodima na tržištu, o čemu se informacije objavljuju na internet stranici www.potrosac.me. Takođe, od prije pet godina u funkciji je i sistem za praćenje žalbi potrošača.

Takođe, u narednom periodu planirano je usaglašavanje Zakona o turizmu i ugostiteljstvu sa Direktivom o paket aranžmanima, kao i Zakona o potrošačkim kreditima sa Direktivom o stambenim kreditima.

Kada su u pitanju mjerila u dijelu javnog zdravlja, u dijelu zakonodavstva ključna pitanja se odnose na oblast zaraznih bolesti i na materije ljudskog porijekla, naročito u pogledu organa, reproduktivnih ćelija i izvještavanja o ozbiljnim neželjenim događajima i reakcijama. Osim već donesenih zakona u ovoj oblasti, među kojima je i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u skupštinskoj proceduri je i Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. U oblasti zaštite zdravlja važan je i Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, odnosno njegova primjena, što još uvijek nije slučaj kada je u pitanju zabrana pušenja na javnim mjestima. Tome posebno doprinosi Zakon, kojim je pored ostalog, uvedena taksa na upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima, koji je praktično suspendovao odredbe pomenutog zakona u dijelu zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima. Novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, koji je u fazi pripreme za utvrđivanje predloga na Vladi, staviće van snage odredbe o taksama na upoptrebu duvanskih proizvoda.

Važnu ulogu u zaštiti potrošača ima NVO sektor, odnosno organizacije potrošača, koje su nezamjenljive u savjetovanju i informisanju potrošača i važan partner na podizanju svijesti o značaju zaštite potrošača. Stoga se mora još više raditi na njihovoj podršci.

Dakle, može se konstatovati da Crna Gora ima dobro uređenu potrošačku politiku i institucionalni sistem, ali je unapređenje u ovom sektoru kontinuiran zadatak, uz obavezu da prati sve promjene u EU, sa ciljem da potrošač u Cnoj Gori bude zaštićen na nivou potrošača u EU.

U tom pravcu, od kraja 2018. godine Crna Gora ima dvogodišnju podršku projekta IPA 2014 Tehnička podrška za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavnog okvira u oblasti unutrašnjeg tržišta, sa kojom možemo računati da se ovo poglavlje u tom periodu pripremi za privremeno zatvaranje. Kada su u pitanju benefiti projekta, treba istaći implementiranje zakonskih odredbi o kolektivnoj zaštiti potrošača u praksi, što se u oblasti zaštite potrošača, posebno u pogledu nepoštenih poslovnih praksi i nepoštenih ugovornih odredbi, smatra visokim nivoom zaštite."

Rada Marković, pomoćnica direktora i šefica radne grupe za Poglavlje 28