Manja slova Veća slova RSS
>

Zbog kršenja prava radnika mjesečno 150 pritužbi

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list "Dan"

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list "Dan"
Datum objave: 19.01.2017 10:06 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Uzimajući u obzir propisane nadležnosti inspekcija Uprave i ulogu inspekcijskog nadzora u sprovođenju zakonodavstva, nameće se zaključak da je povećanje broja inspektora neophodno, kazao je direktor Uprave.


Neo­p­hod­no je spro­vo­di­ti kon­ti­nu­i­ra­nu edu­ka­ci­ju in­spek­to­ra, jer ka­da ima­mo ob­u­če­nog in­spek­to­ra, ima­mo i kva­li­te­tan rad, oci­je­nio je u in­ter­vjuu za „Dan” di­rek­tor Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve Bo­ži­dar Vuk­sa­no­vić. On je na­ja­vio da je u na­red­nom pe­ri­o­du, po­red po­ve­ća­nja bro­ja in­spek­to­ra, neo­p­hod­no oja­ča­ti in­for­ma­ci­o­ni si­stem za za­šti­tu po­tro­ša­ča, ka­ko bi gra­đa­ni bi­li bez­bjed­ni ka­da su u pi­ta­nju opa­sni pro­iz­vo­di. Vuk­sa­no­vić je na­veo da In­spek­ci­ja ra­da mje­seč­no pri­mi i po 150 ini­ci­ja­ti­va ko­je se u naj­ve­ćoj mje­ri od­no­se na kr­še­nje rad­nič­kih pra­va.

Je­ste li za­do­volj­ni ra­dom Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve u 2016. go­di­ni?

Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve ob­je­di­nja­va 30 in­spek­ci­ja i sa­mim tim sa jed­ne stra­ne na­me­će se od­go­vor­nost da se na što bo­lji na­čin is­ko­or­di­ni­ra ra­dom ovo­li­kog bro­ja in­spek­ci­ja, a sa dru­ge da ta ko­or­di­na­ci­ja re­zul­ti­ra efi­ka­snim i pro­fe­si­o­nal­nim in­spek­cisjkim nad­zo­rom. To je sva­ka­ko ve­li­ki iza­zov sa ko­jim se, po mom mi­šlje­nju, Upra­va uspje­šno su­o­ča­va. U pro­šloj go­di­ni in­ten­ziv­no smo ra­di­li i na ujed­na­ča­va­nju pro­ce­du­ra po­stu­pa­nja in­spek­to­ra na te­re­nu i or­ga­ni­zo­va­nju za­jed­nič­kih kon­tro­la ko­ji­ma se po­sti­žu vi­še­stru­ki efek­ti, po­čev od bo­lje is­ko­ri­šće­no­sti re­sur­sa, pre­ko ma­nje op­te­re­će­no­sti su­bje­ka­ta kon­tro­le, do po­ve­ća­nja kva­li­te­ta kon­tro­la zbog kom­plek­sno­sti i sle­dlji­vo­sti in­spek­cij­skog nad­zo­ra. In­spek­to­ri su do ok­to­bra pri­bli­žno spro­ve­li 100.000 kon­tro­la, što uka­zu­je na naš pre­da­ni rad to­kom go­di­ne. Osim to­ga, kroz bo­lje pla­ni­ra­nje in­spek­cij­skih pre­gle­da i pra­će­nje ra­da in­spek­to­ra, kao i kva­li­tet­ni­je iz­vje­šta­va­nje, omo­gu­će­na je bo­lja ana­li­za sta­nja u obla­sti­ma nad­zo­ra, što je sva­ka­ko od uti­ca­ja na una­pre­đi­va­nje po­li­ti­ka u po­je­di­nim uprav­nim obla­sti­ma. U od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, rad in­spek­ci­ja je una­pri­je­đen kroz još bo­lju ko­or­di­na­ci­ju i pla­ni­ra­ne ak­tiv­no­sti. Sa is­ku­stvom vi­še iz pret­hod­ne go­di­ne, u 2016. go­di­ni smo u ve­li­koj mje­ri do­pri­ni­je­li ure­đe­ni­jem tr­ži­štu i ve­ćoj si­gur­no­sti gra­đa­na. Si­gur­no je da smo pre­po­zna­li i od­re­đe­ne seg­men­te u ra­du ko­je mo­ra­mo da­lje una­pre­đi­va­ti i gra­di­ti. Cilj nam je da na­sta­vi­mo sa stva­ra­njem in­spek­cij­skog nad­zo­ra, ko­ji će in­spek­to­ri spro­vo­di­ti efi­ka­sno i u skla­du sa pro­pi­si­ma ko­ji tran­spo­nu­ju evrop­sko za­ko­no­dav­stvo. Na taj na­čin ostva­ru­je­mo pu­nu funk­ci­ju ra­da Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve i stva­ra­mo pot­pu­nu si­gur­nost i po­vje­re­nje gra­đa­na.

Šta će in­spek­to­ri­ma UIP-a u 2017. go­di­ni bi­ti u fo­ku­su, i na če­mu će­te Vi kao di­rek­tor po­seb­no in­si­sti­ra­ti?

Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve će i to­kom 2017. go­di­ne na­sta­vi­ti sa do­brom prak­som in­spek­cij­skog nad­zo­ra i pla­ni­ra­njem istog na osno­vu ana­li­ze ri­zi­ka. Na­sta­vi­će­mo sa re­a­li­za­ci­jom ak­tiv­no­sti pred­vi­đe­nih stra­te­škim do­ku­men­ti­ma Vla­de Cr­ne Go­re, a zna­ča­jan dio nje­nih ak­tiv­no­sti te­me­lji­će se i na ini­ci­ja­ti­va­ma fi­zič­kih i prav­nih li­ca. Ta­ko­đe, u 2017. go­di­ni će­mo na­sta­vi­ti sa pod­no­še­njem pred­lo­ga i su­ge­sti­ja za ino­vi­ra­nje prav­nog okvi­ra, ka­ko bi­smo una­pri­je­di­li za­kon­ske okvi­re po ko­ji­ma spro­vo­di­mo in­spek­cij­ski nad­zor. Fo­kus in­spek­cij­skog nad­zo­ra će bi­ti usmje­ren na obla­sti eko­nom­skog tr­ži­šta, pre­ko elek­tro­e­ner­ge­ti­ke, ru­dar­stva, za­šti­te pro­sto­ra do šu­mar­stva, in­for­ma­ci­o­nog dru­štva, po­štan­skog sa­o­bra­ća­ja i elek­tron­skih ko­mu­ni­ka­ci­ja, pro­svje­te, dječ­je i so­ci­jal­ne za­šti­te itd. Neo­p­hod­no je spro­vo­di­ti kon­ti­nu­i­ra­nu edu­ka­ci­ju in­spek­to­ra, ka­ko bi bi­li „u ko­ra­ku” sa no­vim pro­pi­si­ma i sva­ko­dnev­nim raz­vo­jem in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja. Ka­da ima­mo ob­u­če­nog in­spek­to­ra, ima­mo i kva­li­te­tan rad. U tom smi­slu, na­sta­vi­će­mo sa or­ga­ni­zo­va­njem obu­ka i ra­di­o­ni­ca ka­ko u sa­rad­nji sa dru­gim re­le­vent­nim or­ga­ni­ma na na­ci­o­nal­nom i me­đu­na­rod­nom ni­vou, ta­ko i sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no.

Va­žan seg­ment u ra­du Upra­ve je od­go­va­ra­ju­ća in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­na in­fra­struk­tu­ra, pa je je­din­stve­ni in­for­ma­ci­o­ni si­stem cilj ko­me te­ži Upra­va, a kre­i­ra­će se ob­je­di­nja­va­njem već po­sto­je­ćih in­for­ma­ci­o­nih si­ste­ma, nji­ho­vom na­do­grad­njom, kao i do­da­va­njem no­vih mo­du­la. Us­po­sta­vlja­nje ova­kvog si­ste­ma iz­i­sku­je ve­li­ka fi­nan­sij­ska sred­stva, što uslo­žnja­va pro­ces re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nog je­din­stve­nog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma.

Ne­dav­no je pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić po­zvao mi­ni­stre da pro­vje­re me­dij­ske na­vo­de da se u po­je­di­nim pri­vred­nim dru­štvi­ma po­slo­dav­ci ne po­na­ša­ju ade­kvat­no pre­ma za­po­sle­ni­ma. Ka­kvi su re­zul­ta­ti kon­tro­la nad­le­žnih in­spek­ci­ja u tom prav­cu i da li ste za­do­volj­ni po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma?

Mo­ram pri­zna­ti da ima­mo ve­li­ki broj ini­ci­ja­ti­va ka­da je In­spek­ci­ja ra­da u pi­ta­nju. Mje­seč­no evi­den­ti­ra­mo oko 150 ini­ci­ja­ti­va i one se obič­no od­no­se na kr­še­nje rad­nič­kih pra­va. Me­đu­tim, ima­mo ve­li­ki broj in­ci­ja­ti­va biv­ših za­po­sle­nih ko­ji su ima­li nov­ča­na po­tra­ži­va­nja pre­ma biv­šem po­slo­dav­cu, ko­je se pod­no­se ne­bla­go­vre­me­no, či­me je In­spek­ci­ja ra­da spri­je­če­na da pred­u­zi­ma pro­pi­sa­ne mje­re. Rok za ta­kve ini­ci­ja­ti­ve je 30 da­na od da­na pre­stan­ka rad­nog od­no­sa. Uz to, tre­ba po­me­nu­ti i ini­ci­ja­ti­ve po­vo­dom ot­ka­za, ka­da za­po­sle­ni ko­ji­ma je pre­stao rad­ni od­nos ima­ju ve­li­ka oče­ki­va­nja od In­spek­ci­je ra­da, ali ova in­spek­ci­ja ne mo­že re­a­go­va­ti i pre­i­spi­ti­va­ti za­ko­ni­tost i oprav­da­nost ot­ka­znih raz­lo­ga, jer su rje­še­nja o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa ko­nač­na i mo­gu se ospo­ra­va­ti sa­mo pred nad­le­žnim su­dom ili pred Agen­ci­jom za mir­no rje­ša­va­nje rad­nog spo­ra. S dru­ge stra­ne, In­spek­ci­ja ra­da je po­sti­gla do­bre re­zul­ta­te u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va gdje je in­spek­cij­ski nad­zor is­ho­do­vao obez­bje­đi­va­njem pra­va za­po­sle­nih u pu­nom ka­pa­ci­te­tu. In­spek­ci­ja ra­da će u 2017. go­di­ni na­sta­vi­ti sa vr­še­njem in­spek­cij­skog nad­zo­ra u ci­lju su­zbi­ja­nja ra­da „na cr­no”. Po­seb­no će se fo­ku­si­ra­ti na po­stu­pa­nje po za­pri­mlje­nim ini­ci­ja­ti­va, ko­je su sva­ka­ko pri­o­ri­tet u ra­du. Ta­ko­đe, na­sta­vi­će se in­ten­ziv­ne kon­tro­le u di­je­lu za­šti­te i zdra­vlja na ra­du u ci­lju oču­va­nja zdra­vlja za­po­sle­nih i pre­ve­ni­ra­nja po­vre­da na ra­du. 

Da li ano­nim­no pod­no­še­nje pri­ja­va iz obla­sti rad­nih od­no­sa uti­če na rad in­spek­to­ra?


Čest je slu­čaj da pod­no­si­o­ci pr­ja­va za za­šti­tu rad­nih pra­va ne osta­ve svo­je kon­takt po­dat­ke, već pod­ne­su pri­ja­vu ano­nim­no. To pred­sta­vlja od­re­đe­ne po­te­ško­će, jer zbog ne­mo­guć­no­sti kon­tak­ta i sa­rad­nje sa pod­no­si­o­ci­ma, in­spek­to­ri ne­ma­ju do­volj­no či­nje­ni­ca za va­lja­no vr­še­nje in­spek­cij­skog nad­zo­ra i pred­u­zi­ma­nje mje­ra, pa ne­kad is­hod ni­je na oče­ki­va­nom ni­vou. U ci­lju što kva­li­tet­ni­jeg oba­vlja­nja in­spek­cij­skog nad­zo­ra, u In­spek­ci­ji ra­da se sa­vje­to­dav­no dje­lu­je, po­seb­no ako se stran­ke obra­ća­ju te­le­fo­nom, ka­ko bi pru­ži­le što vi­še po­da­ta­ka za pot­pu­ni­je utvr­đi­va­nje či­nje­nič­nog sta­nja pri­li­kom kon­tro­la, uz na­po­me­nu da će iden­ti­tet pod­no­si­o­ca ini­ci­ja­ti­ve bi­ti za­šti­ćen.

Ko­jim seg­men­tom nad­zo­ra ko­ji po­kri­va Upra­va ste naj­ma­nje za­do­volj­ni, od­no­sno šta sma­tra­te da bi tre­ba­lo po­pra­vi­ti u na­red­nom pe­ri­o­du?

Da bi­smo mo­gli da po­bolj­ša­mo rad Upra­ve, neo­p­hod­no je pr­vo iden­ti­fi­ko­va­ti pro­ble­me u ve­zi sa in­spek­cij­skim nad­zo­rom, što mi i ra­di­mo na re­dov­nim sa­stan­ci­ma ko­le­gi­ju­ma, gdje se po­seb­na pa­žnja po­sve­ću­je ana­li­zi ostva­re­nih re­zul­ta­ta kroz iz­vje­šta­je i pla­ni­ra­nje da­ljeg ra­da. Ne­spor­no je da je neo­p­hod­no obez­bi­je­di­ti da­lje una­pre­đi­va­nje prav­nog okvi­ra u po­je­di­nim obla­sti­ma i obez­bi­je­di­ti kon­ti­nu­i­ra­nu edu­ka­ci­ju in­spek­to­ra. Po­la­ze­ći od pro­ble­ma ko­ji su pra­ti­li in­spek­cij­ski nad­zor u iz­vje­štaj­noj go­di­ni, neo­p­hod­no je, pri­je sve­ga, ja­ča­ti nje­ne ad­mi­ni­stra­tiv­ne ka­pa­ci­te­te (na šta upu­ću­ju i broj­ni za­ključ­ci Vla­de, kao i pre­po­ru­ke iz iz­vje­šta­ja Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re). Na­ve­de­no pod­ra­zu­mi­je­va pri­jem no­vih ins­pek­to­ra, ka­ko bi­smo oja­ča­li već po­sto­je­ći tim in­spek­to­ra.

U na­red­nom pe­ri­o­du, po­red us­po­sta­vlja­nja je­din­stve­nog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma ko­ji sam već po­me­nuo, po­treb­no je oja­ča­ti in­for­ma­ci­o­ni si­stem za za­šti­tu po­tro­ša­ča, ko­ji omo­gu­ća­va svim gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re da se in­for­mi­šu o svo­jim po­tro­šač­kim pra­vi­ma i pod­ne­su žal­bu. Ta­ko­đe, Upra­va je, kao pred­stav­nik Cr­ne Go­re, član Re­gi­o­nal­ne mre­že za raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja o opa­snim pro­iz­vo­di­ma pro­na­đe­nim na tr­ži­šti­ma ze­ma­lja re­gi­o­na, u okvi­ru ko­je se obez­bje­đu­je vi­sok ni­vo za­šti­te eko­nom­skih in­te­re­sa po­tro­ša­ča, kao i za­šti­ta po­tro­ša­ča i dru­gih ko­ri­sni­ka od ne­be­zbjed­nih pro­iz­vo­da na tr­ži­štu. U da­ljem pe­ri­o­du je neo­p­hod­no ja­ča­ti na­ve­de­nu mre­žu ka­ko bi na­ši gra­đa­ni bi­li bez­bjed­ni ka­da su opa­sni pro­iz­vo­di u pi­ta­nju.


Ak­tiv­ni u 14 po­gla­vlja
Ka­kva je ulo­ga Upra­ve u pro­ce­su evrop­skih in­te­gra­ci­ja?

Pred­stav­ni­ci Upra­ve, kroz uče­šće u rad­nim gru­pa­ma za od­re­đe­ni broj pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja, či­ne dio pre­go­va­rač­kog ti­ma u pro­ce­su evrop­ske in­te­gra­ci­je Cr­ne Go­re. Tre­ba na­gla­si­ti da je pred­stav­nik Upra­ve šef rad­ne gru­pe za Po­gla­vlje 28 – Za­šti­ta po­tro­ša­ča i zdra­vlja. Upra­va je pre­ko svo­jih pred­stav­ni­ka ak­tiv­no uklju­če­na u sle­de­ća pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja 1 – Slo­bo­da kre­ta­nja ro­be, 2 – Slo­bo­da kre­ta­nja rad­ni­ka, 3 – Pra­vo osni­va­nja pred­u­ze­ća, 5 – Jav­ne na­bav­ke, 7 – Pra­vo in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne, 10 – In­for­ma­tič­ko dru­štvo i me­di­ji, 11 – Po­ljo­pri­vre­da i ru­ral­ni raz­voj, 12 – Bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nar­stvo i fi­to­sa­ni­tar­ni nad­zor, 13 – Ri­bar­stvo, 15 – Ener­ge­ti­ka, 19 – So­ci­jal­na po­li­ti­ka i za­po­šlja­va­nje, 27 – Ži­vot­na sre­di­na, 28 – Za­šti­ta po­tro­ša­ča i zdra­vlja, 32 – Fi­nan­sij­ski nad­zor